ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 - page 13

δοτείται με αλλαγές πρωτόγνωρες για τα ελληνικά δεδομένα. Μια νέα
τάξη έχει πλέον διαμορφωθεί, αυτή των εργαζόμενων φτωχών. Νοικο-
κυριά βρίσκονται ήδη στα όρια της εξαθλίωσης. Γονείς οι οποίοι δεν
μπορούν να ανταπεξέλθουν στις βασικές ανάγκες των παιδιών τους.
Παιδιά που δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε βασικά είδη διατρο-
φής αλλά και σε υποτυπώδη φαρμακευτική περίθαλψη λόγω έλλειψης
ασφαλιστικών δικαιωμάτων των γονέων τους.
Σε όλα αυτά τα προβλήματα εμείς οι άνθρωποι της PRAKSIS με τη δρά-
ση μας προσπαθούμε να συμμετέχουμε στις προσπάθειες για να απα-
λυνθεί ο ανθρώπινος πόνος, στο όνομα του σεβασμού της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας και της προστασίας της ανθρώπινης ζωής.
Συνεχίζουμε άλλωστε να εμπνεόμαστε από τις ίδιες αρχές που απο-
τέλεσαν και την αιτία ίδρυσης της PRAKSIS, που βάζουν στο κέντρο
των προθέσεών μας τον Άνθρωπο.
Τον Άνθρωπο που υποφέρει, τον
Άνθρωπο που στερείται τα δικαιώματά του ή εκείνον που διανύει μια
κρίσιμη περίοδο της ζωής του και προσπαθεί να ανακτήσει την αξιο-
πρέπειά του. Τις αρχές εκείνες όπου το ενδιαφέρον για τον Άνθρωπο
μετασχηματίζεται σε PRAKSIS για το συνάνθρωπο.
Ο Άνθρωπος, ανε-
ξαρτήτως φυλής, ιδεολογίας, θρησκείας αποτελεί την υπέρτατη αξία
προς την οποία πρέπει όλα τα άλλα να τείνουν.
Καθοριστικό ρόλο παίζει
και το κράτος ή το πολιτικό σύστημα μέσα στα οποία είναι υποχρεωμέ-
νος να ζει. Όταν μάλιστα το σύστημα αυτό τον αντιμετωπίζει διωκτικά ή
και απειλητικά τότε η δική μας παρουσία ως «ασπίδα προάσπισης» είναι
επιβεβλημένη.
Ταυτόχρονα όμως προσπαθούμε να είμαστε «ψύχραιμοι» και αντικει-
μενικοί. Προσπαθούμε να μην συμμετέχουμε και αν περνάει από το
χέρι μας να «αναχαιτίζουμε» φαινόμενα πλειοδοσίας και μειοδοσίας
αριθμών που αλλοιώνουν την εικόνα του κοινωνικοπρονοιακού πεδίου.
Αποτυπώνουμε τεκμηριωμένα και με πρωτογενή στοιχεία την ισχύουσα
κατάσταση χωρίς «κορώνες» και χωρίς εξάρσεις. Εξάλλου όταν σπέρ-
νουμε ανέμους η εμπειρία έχει δείξει ότι θερίζουμε ΜΟΝΟ θύελλες.
Πηγή έμπνευσής μας παραμένουν όλες εκείνες οι ανθρωπιστικές αξίες
που παρέχουν το διαβατήριο για να προβούμε σε δράσεις σε οποιοδή-
ποτε γωνιά της Ελλάδας,
εκεί όπου διαδραματίζονται μικρές ανθρώ-
πινες ιστορίες που σηματοδοτούν όμως άδικους μικρούς θανάτους.
Θάνατοι της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της αξιοπρεπούς διαβίωσης,
του δικαιώματος πρόσβασης σε βασικά αγαθά όπως αυτό της υγείας
ή της πρόνοιας.
Στην
Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη
, με βασικό μοχλό τα δύο Πολυιατρεία,
εξακολουθήσαμε και σε αυτά τα δύο χρόνια, το δύσκολο και σύνθετο
έργο
παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, νομικής συμβουλευ-
τικής, εργασιακής προώθησης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε
πληθυσμούς που αποκλείονται οικονομικά και κοινωνικά.
Ήμαστε παρόντες με εθελοντές που υποστηρίζουν σταθερά τα προ-
γράμματά μας όλα αυτά τα χρόνια.
Οι κινητές ιατρικές μονάδες μας εξακολουθούν να οργώνουν στα σύ-
νορα του βορρά μέχρι και τη Θεσσαλονίκη αλλά και στα νησιά του νο-
τιανατολικού Αιγαίου
για την υποδοχή, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
και νομική συμβουλευτική αλλά και την παροχή βασικών ειδών υγιει-
νής, ένδυσης και διατροφής υπηκόων τρίτων χωρών.
Ανταποκρινόμαστε σταθερά και δυναμικά σε βασικά θέματα Δημόσι-
ας Υγείας
όπως τον ιό του Hiv/Aids και την Ηπατίτιδα Β με την λειτουρ-
γία δωρεάν τηλεφωνικής γραμμής
(800 11 11 600)
για την ενημέρωση
του κόσμου και την προτροπή του για εξέταση. Με τις εκστρατείες ενη-
μέρωσης
ΠΡΩΤΑ ΡΩΤΑ
τόσο για τον HIV και συγκεκριμένα για το Γρή-
γορο Τεστ (τεστ με το σάλιο ή/ και το σταγονίδιο αίματος) όπου βγαίνει
το αποτέλεσμα σε είκοσι (20’) λεπτά, όσο και για την
Ηπατίτιδα C
, αλλά
και με τεστ και έγκυρη ενημέρωση για την
Ηπατίτιδα Β,
προσπαθήσα-
με να παρωθήσουμε τον κόσμο να εντάξει μέσα στο ιατρικό του πρω-
τόκολλο και αυτές τις εξετάσεις. Με τις καμπάνιες μας: Πάρε Φόρα
Εξετάσου (και το 2013) και
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ – ΕΞΕΤΑΣΗ:
το δικό μας μότο ζωής,
ενημερώσαμε Πανελλαδικά για το AIDS αλλά
και προσπαθήσαμε (σε συνεργασία και με άλλες Μη Κυβερνητικές Ορ-
γανώσεις)
να καταπολεμήσουμε το στίγμα για τα άτομα που ζουν με
τον HIV.
Οι κινητές μας μονάδες για την εξέταση με το σάλιο και το
σταγονίδιο αίματος πλέον έχουν γίνει δύο (η δεύτερη μονάδα έχει βγει
ΑΞΙΠΟΡΕΠΕΙΑ | ΑΥΡΤΑΡΚΕΙΑ | ΑΥΤΟΣΕΒΑΣΜΟΣ
13
PRAKSIS - ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 2013
ΠΡΟΣΘΕΣΑΜΕ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ¨Α¨ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ | ΑΞΙ ΠΡΕΠΕΙΑ | ΑΥ
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...164
Powered by FlippingBook