ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 - page 23

2003
Τα προγράμματα εντός συνόρων συμμετέχουν στο άτυπο δίκτυο για
το trafficking καθώς και στο ελληνικό forum για το Aids και Mobility.
Γίνονται αποστολές στις διάφορες πύλες εισόδου μεταναστών και
προσφύγων και παρέχονται νομικές, ψυχολογικές και υγειονομικές
υπηρεσίες.
Το Δ. Σ των Γιατρών Χωρίς Σύνορα αποφασίζει να ανοίξει την συζή-
τηση για την «επόμενη μέρα» των Εντός Συνόρων Προγραμμάτων
του.
Ανατίθεται στο Διευθυντή Αποστολών η ανίχνευση εναλλακτικών
λύσεων.
Ξεκινάει η αξιολόγηση των ελληνικών προγραμμάτων και η χαρτο-
γράφηση του «τοπίου» των παροχών και των προγραμμάτων στην
ελληνική επικράτεια για τους πληθυσμούς που μέχρι τότε εξυπηρε-
τούσαν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
Την 1η Δεκέμβρη τα προγράμματα Δημόσιας Υγείας διοργανώνουν
καμπάνια ενημέρωσης για την παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS.
2004
Ολοκληρώνεται η εσωτερική διερεύνηση και αξιολόγηση. Το Δι-
οικητικό Συμβούλιο των Γιατρών Χωρίς Σύνορα παραλαμβάνει το
Μάρτιο του 2004 μία πρόταση για την δημιουργία ανεξάρτητης ορ-
γάνωσης η οποία θα περιλαμβάνει τα μέχρι σήμερα Εντός Συνόρων
Προγράμματα της Οργάνωσης αλλά και θα «ανοιχτεί» και σε άλλες
αποκλεισμένες ομάδες.
Τον Ιούνιο του 2004 η Γενική Συνέλευση των Γιατρών Χωρίς Σύνο-
ρα αποφασίζει να δώσει το «πράσινο φως» για την δημιουργία του
νέου φορέα και εγκρίνει την εφάπαξ χρηματοδότησή του για την
έναρξη λειτουργίας του και για την βιωσιμότητά του για ένα έτος.
Το νέο σωματείο με την επωνυμία «PRAKSIS» ανακοινώνεται με
επιστολή του Προέδρου των Γιατρών Χωρίς Σύνορα Κώστα Παπα-
ϊωάννου, ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιείται συνέντευξη τύπου για
την ανακοίνωση της νέας Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης.
Αποφασίζεται ο πλήρης διαχωρισμός του νέου φορέα τόσο διοικητι-
κά όσο και οργανωτικά. Διαχωρίζονται οι δράσεις ενώ συμφωνείται
ότι επικοινωνιακά τόσο οι Γιατροί χωρίς Σύνορα δεν αποποιούνται
το παρελθόν τους όσο και η PRAKSIS τις ρίζες και την απαρχή της.
Τον Οκτώβριο του 2004 η PRAKSIS αποκτά επίσημη καταστατική
μορφή και εγγραφή στο πρωτοδικείο Αθηνών.
… και εγένετο PRAKSIS!
Η PRAKSIS έχει ήδη ξεκινήσει τη συνεργασία με 6 σχήματα Ανα-
πτυξιακών Συμπράξεων για την συμμετοχή της στον β’ κύκλο της
Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Equal.
Διοργανώνεται για δεύτερη συνεχή χρονιά –ως PRAKSIS πλέον- η
Ενημερωτική καμπάνια ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για την
παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS.
2005
H PRAKSIS συμμετέχει σε εγκεκριμένες Αναπτυξιακές Συμπράξεις.
Ξεκινάει η υλοποίηση του προγράμματος «ΣΤΕΓΗ» που απευθύνε-
ται σε νεοεισερχόμενους αιτούντες άσυλο και προάγει την αυτόνο-
μη διαβίωσή τους σε προστατευμένα διαμερίσματα.
Διοργανώνεται η καθιερωμένη εκστρατεία ενημέρωσης κατά του AIDS
H PRAKSIS βραβεύεται ως Νησίδα Ποιότητας από την «Κίνηση Πο-
λιτών» και παραλαμβάνει το βραβείο από τον Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας κο Κάρολο Παπούλια.
2006
Λειτουργεί το Κέντρο Υποδοχής Αποφυλακισμένων στην Αθήνα (με
ιδίους πόρους)
Ξεκινάει η εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης Συνοδευτικών Υποστηρι-
κτικών Υπηρεσιών «ΠΡΑΞΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ» με ομάδα στόχου 200 άτο-
μα (μονογονεϊκές οικογένειες, φυλακισμένοι, αποφυλακισμένοι,
μετανάστες και πρόσφυγες).
Η καθιερωμένη εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
Ηπορείαμας
23
PRAKSIS - ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 2013
ΠΡΟΣΘΕΣΑΜΕ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ¨Α¨ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ | ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ | ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ | ΑΥΤΟΣΕΒΑΣΜΟΣ
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...164
Powered by FlippingBook