ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 - page 22

1996
Δημιουργείται από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα Ελλάδας, το πρώ-
το Πολυιατρείο στην Αθήνα για παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας
υγείας σε μετανάστες και πρόσφυγες.
1997
Ένα δεύτερο Πολυιατρείο δημιουργείται στην Θεσσαλονίκη. Ταυτό-
χρονα διενεργείται μία πανελλαδική διερευνητική αποστολή για να
καταγραφούν και οι υπόλοιποι πληθυσμοί που ξεφεύγουν από τα δί-
κτυα της κοινωνικής προστασίας και των βασικών παροχών υγείας.
1998
Με αφορμή την ψήφιση των πρώτων Προεδρικών διαταγμάτων που
ανοίγουν το θέμα της νομικής κάλυψης των μεταναστών, ξεκινάει η
λειτουργία του προγράμματος Νομικής Υποστήριξης Μεταναστών
και Προσφύγων τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη (Κέ-
ντρα Νομικής Πληροφόρησης και Υποστήριξης Μεταναστών/ Legal
Information Centers).
1999
Αφού πραγματοποιήθηκε μία πρώτη επιδημιολογική ανάλυση των
ιατρικών περιστατικών των δύο Πολυϊατρείων, ξεκινάει η εφαρμογή
του προγράμματος Δημόσιας Υγείας και στις δύο πόλεις (Αθήνα και
Θεσσαλονίκη).
Γίνεται διερεύνηση των αναγκών και των προβλημάτων των τσιγγά-
νων στην περιοχή του Εύοσμου Θεσσαλονίκης.
Οι εθελοντές και τα στελέχη της Αθήνας ξεκινούν τις παρεμβάσεις
τους στο Θεραπευτικό Ανοικτό Πρόγραμμα «Διάβαση».
Οι εθελοντές των Ελληνικών Προγραμμάτων συμμετέχουν στην
αποκατάσταση των πληγέντων από τους σεισμούς.
2000
Ξεκίνησε η έρευνα για τα παιδιά του Δρόμου της Θεσσαλονίκης. Τα
σημαντικά αποτελέσματα και η έλλειψη αποτελεσματικών παρεμβά-
σεων οδήγησαν στο σχεδιασμό προγράμματος για αυτή την ομάδα
στόχου.
Πραγματοποιείται έρευνα στις Δικαστικές Φυλακές Κορυδαλλού
προκειμένου να διερευνηθούν και να καταγραφούν τα χαρακτη-
ριστικά και οι ανάγκες σχετικά με τη διαβίωση και την υγεία των
κρατουμένων.
2001
Ξεκινάει η λειτουργία του προγράμματος Παιδιά της Διπλανής Πόρ-
τας.
Το πρόγραμμα στις δικαστικές Φυλακές Κορυδαλλού έχει ήδη ξεκι-
νήσει. Γίνονται παρεμβάσεις προαγωγής υγείας και κινητοποίησης
κρατουμένων αλλά και των ίδιων των εργαζόμενων στις φυλακές
μέσα από σεμιναριακού τύπου ενημερώσεις σε θέματα υγείας (με-
ταδοτικά νοσήματα, μείωση της βλάβης από την χρήση).
Στην Αθήνα στο Κέντρο Πολλαπλής Παρέμβασης του ΚΕ.Θ.Ε.Α
πραγματοποιείται εκπαίδευση σε θέματα μείωσης της βλάβης από
την χρήση.
2002
Συνεχίστηκε το πρόγραμμα παρέμβασης στις δικαστικές φυλακές
Κορυδαλλού με στόχο την πραγματοποίηση ομιλιών στους κρατού-
μενους με θέματα: τις πρώτες βοήθειες, τα μεταδοτικά νοσήματα,
τη μείωση της βλάβης από την χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και
την επανένταξη.
Ξεκινάει η συμμετοχή σε τρία προγράμματα Equal του α’ κύκλου
(Ανάδραση – Ιστός: πρόγραμμα για τους αιτούντες άσυλο, Νέμεσις:
πρόγραμμα για τα δικαιώματα και την ομαλή ένταξη των φυλακι-
σμένων και αποφυλακισμένων, Forum για την κοινωνική συνοχή:
πρόγραμμα της καταπολέμησης της ξενοφοβίας και του ρατσισμού)
Ξεκινάει η εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης Συνοδευτικών Υποστηρι-
κτικών Υπηρεσιών: Γόνιμος Χώρος Ένταξης Μεταναστών και Προ-
σφύγων (ομάδα στόχος: 60 μετανάστες και 60 πρόσφυγες)
22
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...164
Powered by FlippingBook