ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 - page 21

21
ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
• άμεση και δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
• βασικές υπηρεσίες υγιεινής (ντους, hygienne κιτ, ρούχα, ρόφη-
μα κλπ.)
• ψυχολογική υποστήριξη
• κοινωνική υποστήριξη
• εργασιακή συμβουλευτική και προώθηση στην εργασία
• νομική συμβουλευτική
• συνοδευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες
• στέγαση
Σκοποί και Θεμελιώδεις Αρχές
H PRAKSIS στοχεύει:
• Στη δωρεάν παροχή κοινωνικών και ιατρικών υπηρεσιών, στους
τομείς της θεραπείας, της πρόληψης, της εκπαίδευσης, της
υγειονομικής υποδομής κ.λπ.
• Στην παροχή Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, κοι-
νωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης, νομικής συμβουλευτι-
κής, κλινικών και εργαστηριακών εξετάσεων, καθώς και άλλων
ενεργειών πρόληψης, τεχνικής υγειονομικής υποστήριξης.
• Στην προώθηση της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού.
• Στην ανάπτυξη προγραμμάτων καταπολέμησης του κοινωνικού
και οικονομικού αποκλεισμού ευπαθών πληθυσμιακών ατόμων
και ομάδων.
• Στη συνεργασία με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Περιφε-
ρειών, καθώς και στη δημιουργία δικτύων για την εξυπηρέτηση
των αναγκών των ομάδων στόχου και την επίτευξη των σκοπών
του σωματείου.
• Στη συνεργασία με άλλες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, με
σκοπό την ανάπτυξη διαλόγου με την Ελληνική κοινωνία, κα-
θώς και με επίσημους κρατικούς φορείς.
• Στη μαρτυρία σε ελληνικούς και διεθνείς, πολιτικούς, οικονομι-
κούς και κοινωνικούς οργανισμούς, καθώς και ενώπιον κάθε
αρχής.
PRAKSIS - ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 2013
ΠΡΟΣΘΕΣΑΜΕ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ¨Α¨ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ | ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ | ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ | ΑΥΤΟΣΕΒΑΣΜΟΣ
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...164
Powered by FlippingBook