ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 - page 25

2011
Η PRAKSIS συνεχίζει τις παρεμβάσεις και τα προγράμματά της στα
Πολυιατρεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και παράλληλα επεκτείνει
τη δράση της σε πύλες εσόδου και εξόδου της Ελλάδας.
Ταξιδεύει στα σύνορα με Ιατρικές Κινητές Μονάδες παρέχοντας
πρωτοβάθμια ιατροφαρμακευτική στήριξη, κοινωνική στήριξη και
νομική συμβουλευτική σε νεοεισερχόμενους.
Ταξιδεύει στα νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου, καθώς και στη Βό-
ρεια Ελλάδα.
Ξεκινάει την παρέμβασή της στην Πάτρα με στόχο την προστασία
των ασυνόδευτων ανηλίκων. Πιο συγκεκριμένα, δημιουργεί ένα
Κέντρο Ημέρας ενημέρωσης και υποστήριξης των παιδιών, ‘Drop-
In Centre’ με σκοπό τον εντοπισμό, πληροφόρηση και διασύνδεσή
τους, την παροχή πρώτης ανθρωπιστικής τη παροχή πρωτοβάθμι-
ας ιατροφαρμακευτικής υποστήριξης, ψυχοκοινωνικής και νομικής
συμβουλευτικής με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον των ασυνόδευ-
των ανηλίκων που βρίσκονται στην Πάτρα και χρήζουν διεθνούς
προστασίας. Παράλληλα πραγματοποιούνται σε καθημερινή βάση
παρεμβάσεις στον δρόμο (street work) με στόχο τον εντοπισμό,
ενημέρωση και προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων.
2012
Η PRAKSIS στο πλαίσιο των προγραμμάτων Δημόσιας Υγείας υλο-
ποιεί ολοκληρωμένα προγράμματα ενημέρωσης, εξέτασης και
υποστήριξης για τους ιούς HIV, Ηπατίτιδα Β και C. Ταυτόχρονα, συ-
νεργάζεται με νοσοκομεία για την άμεση και δωρεάν παραπομπή
περιστατικών σε περίπτωση ανίχνευσης αντισωμάτων για τον ιο HIV.
Παράλληλα, συνεχίζεται η δυνατότητα ενημέρωσης για Ηπατίτιδα Β
και HIV στην δωρεάν τηλεφωνική γραμμή της PRAKSIS 8001111600
και επεκτείνεται και σε ζητήματα Ηπατίτιδας C. H PRAKSIS υλοποι-
εί καμπάνια ενημέρωσης για την Ηπατίτιδα C.
Η PRAKSIS ξεκινάει την υλοποίηση του προγράμματος «ΣΥΝ ΣΤΟ
ΠΛΗΝ». Συγκεκριμένα, λειτουργεί Κέντρα Ημερήσιας Υποδοχής
Αστέγων σε Αθήνα και Πειραιά. Απώτερος στόχος η άμεση παρέμ-
βαση σε άτομα που βιώνουν αστεγία. Είναι ένα πρόγραμμα παρέμ-
βασης και αντιμετώπισης της κατάστασης κρίσεως στην κοινότητα
τόσο μέσα από τα κέντρα ημέρας όσο και με εφαλτήριο αυτά από
συντονισμένες δράσεις ομάδας υποστήριξης στο δρόμο.
Παράλληλα, και με στόχο την πρόληψη ελληνικών οικογενειών
που πλήττονται από την κρίση και κινδυνεύουν να μείνουν άστεγες
υλοποιεί τη δράση Κοινωνική Κατοικία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη,
μέσω της παροχής στοχευόμενων ενεργειών υποστήριξης με στόχο
την επιστροφή στην αγορά εργασίας. Συγκεκριμένα, στοχεύει στη
συντονισμένη διαχείριση και υποστήριξη με σειρά προσφερόμενων
υπηρεσιών και βασικών αγαθών σε νοικοκυριά, τα οποία βρίσκονται
στα όρια της ένδειας.
2013
Η PRAKSIS ξεκινάει τη λειτουργία κέντρων φιλοξενίας για ασυνό-
δευτους ανήλικους και ευάλωτες ομάδες σε Αθήνα και Πάτρα με
κοινή σύμπραξη δυνάμεων με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.
Συνεχίζει την υποστήριξη και την παροχή υπηρεσιών ανοίγοντας
ακόμα μία δομή στη Θεσσαλονίκη με ιατρικές υπηρεσίες.
Προωθεί την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την απασχόληση και την επιχει-
ρηματικότητα των ωφελουμένων με ποικίλα προγράμματα παρέμ-
βασης.
Συνεχίζει να παρεμβαίνει με Ιατρικές Κινητές Μονάδες στα μεγάλα
αστικά κέντρα και στα σύνορά μας - ανάλογα πάντα με τις ανάγκες.
Ενισχύει τα Κέντρα Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων σε Αθήνα και
Πειραιά.
Η PRAKSIS συνεχίζει την προσπάθειά της για άσκηση πίεσης με
απώτερο στόχο πάντα την αλλαγή πολιτικής και την προστασία
των βασικών θεμελιωδών δικαιωμάτων των ομάδων στόχου σχε-
διάζοντας και ενισχύοντας το τμήμα διεκδίκησης δικαιωμάτων/
advocacy.
Και το ταξίδι συνεχίζεται!
Περισσότερες πληροφορίες για το σύνολο των προγραμμάτων, των
παρεμβάσεων, των δράσεών μας για το έτος 2013 θα βρείτε σε
αυτό το τεύχος/ ετήσια αναφορά δράσης.
25
PRAKSIS - ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 2013
ΠΡΟΣΘΕΣΑΜΕ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ¨Α¨ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ | ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ | ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ | ΑΥΤΟΣΕΒΑΣΜΟΣ
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...164
Powered by FlippingBook